PERSBERICHT: N-VA Limburg stelt kandidaten provincieraadsverkiezingen 2018 voor

Op 25 juni 2018, over deze onderwerpen: provincieraad
Groepsfoto kandidaten

Het arrondissementeel bestuur van N-VA heeft de kandidatenlijsten goedgekeurd voor de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Vandaag werden de 31 kandidaten voorgesteld aan het Kasteel van Bokrijk. Op de nationale partijraad van 21 april werd het provinciaal kaderprogramma voor alle Vlaamse provincies goedgekeurd. Het Limburgse verkiezingsprogramma wordt in de loop van de maand juli voorgesteld.

 

Het provinciale bestuursniveau moet verdwijnen. Dat blijft het standpunt van de N-VA. Dit verhoogt de transparantie, de bestuurlijke efficiëntie en vermindert de verrommeling voor de burger. Voor de N-VA zijn er slechts drie beleidsniveaus noodzakelijk: de gemeenten, Vlaanderen en Europa. Bevoegdheden die dicht bij de burger staan, worden het best zoveel mogelijk uitgeoefend door het bestuursniveau dat het dichtste bij hen staat: de gemeente. Alleen als dat betere of efficiëntere dienstverlening oplevert, belandt een bevoegdheid het best op een hoger niveau. 

Onder impuls van de N-VA werden de provincies de voorbije jaren daarom reeds grondig afgeslankt. De bevoegdheden zijn ingeperkt, het aantal provincieraadsleden halveert, het aantal gedeputeerden daalt van zes naar vier, ... De provinciebesturen zijn enkel nog bevoegd voor de grondgebonden materie en schakelen zich volledig in voor het beleid van de Vlaamse overheid. 

Deze afslanking is voor ons echter maar een tussenstap. Het is onze bedoeling dat ook de resterende grondgebonden bevoegdheden van de provincies naar de gemeenten of Vlaanderen verschuiven. De gemeenten zullen dan ook voldoende groot moeten zijn en over de nodige bestuurskracht beschikken. 

Zolang de provinciebesturen nog bestaan, wil de N-VA echter ook daar op het beleid wegen en gaan voor goed bestuur. Wij zijn als partij ideaal geplaatst om de veranderingen op provinciaal niveau in goede banen te leiden. Hierbij moet erover gewaakt worden dat de provincies in afwachting van hun afschaffing niet meer doen dan strikt noodzakelijk. De provincies dienen daarom louter bestuurd te worden binnen de daarvoor decretaal bepaalde krijtlijnen en dat op een zo doeltreffend en efficiënt mogelijke manier en in nauwe samenwerking met Vlaanderen. Een goede informatiedoorstroom is daarbij belangrijk. Daarenboven wil de N-VA de afbouw ervan van binnenuit voorbereiden en doorvoeren.

“Met Hendrik Verbrugge (fractieleider provincieraad)Bert Lambrechts (provincieraadslid en gemeenteraadslid Hasselt) en Katja Verheyen (provincieraadslid en gemeenteraadslid Bree) kiezen we voor ervaren en vertrouwde lijstrekkers. De kieslijsten bevatten een goede mix van jong en oud, met nieuwe gezichten en ervaren mandatarissen gespreid over kleinere gemeentes en grotere steden” zegt Staatssecretaris en lijstduwer Zuhal Demir.

Momenteel leggen we de laatste hand aan het Limburgs verkiezingsprogramma. N-VA wil vooral inzetten op volgende speerpunten:

 

Provinciebelasting verlagen

“Een afgeslankte provincie betekent voor de N-VA dat er een provinciale belastingverlaging moet komen. De belastingen voor gezinnen, bedrijven en de opcentiemen op de onroerende voorheffing moeten omlaag want Limburg wint 7 miljoen per jaar met de recente interne hervorming en er is ook nog de reserve van meer dan 100 miljoen euro” aldus Vlaams Parlementsvoorzitter en lijstduwer Jan Peumans.

 

Taalachterstand wegwerken

“Het Limburgs onderwijs is goed maar we blijven kampen met het probleem van de taalachterstand. Er zijn steden en gemeenten in Limburg waar er sprake is van 25% leerlingen met taalachterstand. De middelen om dit probleem aan te pakken moeten dringend omhoog want alle andere inspanningen verliezen aan efficiëntie als dit fundament in de opvoeding onvoldoende zorgvuldig gelegd wordt ” zegt provincieraadslid en lijsttrekker Katja Verheyen.

 

Begijnhof Hasselt 

“ Als N-VA zijn we voorstander om Het begijnhof van Hasselt te verkopen voor 1.5 miljoen euro aan de UHasselt i.p.v. het megalomane project dat de deputatie wil. Ook het overige ongebruikte patrimonium van de Provincie moet gevaloriseerd worden” vervolgt provincieraadslid en lijstrekker Bert Lambrechts.

 

Vermindering politieke dotatie

“Met de halvering van het aantal provincieraadsleden moeten ook de politieke dotaties verminderen. Als N-VA willen wij de dotaties aan de politieke fracties in de provincieraad terugbrengen naar 1/3 van het huidige bedrag en de dotaties aan politieke partijen volledig afschaffen. Dit is een besparing van meer dan 800.000 euro!” zegt minister en lijstduwer Steven Vandeput.

 

N-VA ziet Limburg en de Limburgers graag

“We denken na over een nieuw dynamisch bestuursmodel voor onze provincie op basis van een rationeel model voor intensere gemeentelijke samenwerking. Het Limburggevoel mag niet om opportunistische politieke redenen misbruikt worden” besluit fractieleider en lijstrekker Hendrik Verbrugge.


De kandidatenlijsten per district vindt u in de bijlage.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is